Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje a poskytování služeb v oblasti podnikatelského poradenství (konzultace, koučování, workshopy, mentoring) mezi Ing. Radimem Stráníkem (dále jen „Prodávající“) a jeho zákazníky (dále jen „Kupující“).
 2. Prodávajícím je Ing. Radim Stráník, se sídlem Veletržní 824/67, Praha, 170 00, který je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 17401241 subjekt není plátcem DPH, zabývající se poskytování služeb v oblasti podnikatelského poradenství. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou:
 • e-mail: jsem@radimstranik.com
 • tel. číslo: +420 723 426 606
 1. Kupujícím se rozumí každý člověk, který v rámci či mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo v rámci či mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 2. Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 3. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 1. Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 2. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaných služeb (sdělení jména a adresy dodání).
 3. Více se o ochraně osobních údajů dočtete v záložce „Ochrana osobních údajů“ na webu www.radimstranik.com.

III. Objednávání

 1. Pro účel nabídky služeb slouží internetová vizitka, který je provozována na webové adrese www.radimstranik.com, tudíž je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Kupující od Prodávajícího kupuje služby za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy zaslána Kupujícímu pomocí mailové komunikace.

IV. Uzavření smlouvy

 1. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě přijetí nabídky Prodávajícího Kupujícím prostřednictvím objednání služeb, které jsou uvedeny na internetových stránkách Prodejce. Objednávku lze učinit i telefonicky či e-mailem.
 2. Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 3. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky a nevyvolá právní účinky, a to i v případě, když dodatek nebo odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany Kupujícího neznamená přijetí nabídky. V případě přebírání nevyžádaného plnění je Kupující povinen o existenci tohoto plnění Prodávajícího informovat.
 5. Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn.

V. Odstoupení od smlouvy

 1. Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit podmínky stanovené zákonem.

VI. Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že služba při převzetí nemá vady.
 2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo:
 • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
 • na odstoupení od smlouvy.
 1. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží či službu řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 3. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace služby

 1. V případě reklamace může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností:
 • na e-mailovou adresu jsem@radimstranik.com
 • telefonicky na čísle +420 723 426 606
 1. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 3. V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Platební podmínky

Objednané služby je možné zaplatit:

 • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 27.9.2022.
 2. Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Praze, dne 27.9.2022, Radim Stránik